Vet du vilka av dina kunder du ska säga vad till?

Genom att analysera olika kundgruppers behov och beteende kan man identifiera olika målgrupper. Dessa målgrupper är basen i effektiv marknadsföring. Det ger insikter i vem man ska kommunicera vad med såväl som när och i vilken kanal. Denna segmentering är lika viktig för kommunikationen med befintliga kunder som för att identifiera potentiella nya kunder. Ju bättre insikt om dina kunder, desto träffsäkrare kommunikation och marknadsföring.

 
 
iStock-1031924616.jpg
 
 

Målgruppsanalys

Kampanj och lojalitetsinitiativ hänger på lyckad kommunikation. Att kommunikationen resonerar med mottagaren och att timingen är rätt. Genom att kombinera ert kund- och köpdata med generell data som geografi, kön etc. kan våra analytiker skapa en pricksäker bild av befintliga och potentiella kunder. För en ännu mer djuplodande analys bör man även väga in ”mjuka data” som kunders uppfattningar av marknadskommunikationen, attityder gentemot varumärke och önskemål och sedan skapa personas för att nyansera målgrupperna.

 


 
iStock-951979954.jpg
 

Så går det till

Vi hjälper till med att identifiera vilket data som vi kan analysera och, om det behövs, samla data för en helhetsbild. Ju mer data, desto bättre analys och träffsäkrare målgrupp. En bra genomförd målgruppsanalys bör bestå av både hårda och mjuka värden.

Dessa steg rekommenderar vi:

Definiera syfte – Vad är det för syfte med kommunikationen? Vad vill man uppnå? Det är viktigt att det är tydligt definierat eftersom analysen och databehovet styrs av det.

Gör ett nuläge – Hur ser situationen ut just nu? Vad gör de befintliga kunderna? Vad tycker de? Det här ger avstampet för kommunikationen men också en noll-punkt att följa upp mot.

Genomför insamling av data – Samla in data från CRM, kundsystem, kassasystem och andra intressanta källor. Genomför intervjuer, enkäter och undersökningar. Både kvalitativa och kvantitativa undersökningar bör genomföras.

Personas – Identifiera olika målgrupper med personas, dvs dela in personer i ”typer” som beskriver gruppen.

Kommunikationsplan – När målgrupperna är skapade är det dags att göra något med denna nyvunna insikt. Vi hjälper till att ta fram en kommunikationsplan som beskriver strategi, koncept, aktiviteter och kanaler för att säkerställa effekten av kommunikationen för varje målgrupp.

iStock-861064054.jpg
 

Leverans – det här får ni

  • Genomförande av underökningar, intervjuer

  • Integration av data

  • Analyser och insikter skapas

  • Resultatetrapport

  • Rekommenderade åtgärder i form av en kommunikationsplan

Vi kan självklart hjälpa till med hela processen från insikt till aktivitet. En målgruppsanalys kan exempelvis resultera i en segmenteringsmodell som uppdateras löpande baserat på kundens aktuella beteende. Segmenteringsmodellen utgör sedan grunden för att både kunna automatisera och rikta kommunikation.