Hur skapar du din kundkommunikation med färre resurser?

Genom olika typer av process- och kommunikationsautomatiseringar skapas förutsättningar för en personlig och omtänksam kundupplevelse som fungerar med mindre personberoende och med färre manuella steg. Automatisering kräver data från olika typer av system, exempelvis CRM, kassasystem, innehållssystem och extern data. Ett system med tillgång till denna data kan utifrån ett regelverk hantera olika typer av rutinmässig kundkommunikation helt självständigt 24 timmar om dygnet.

 
 
iStock-956463332.jpg
 
 

Integration & Automation

När en kartläggning av kundprocesser har genomförts omfattar sedan den praktiska biten integration och automation för att förverkliga processerna. Ett system skall födas med olika datakällor och sedan automatiskt agera på denna information. När ett automationssystem exempelvis uppfattar att en ny kund har skapats, startas de olika processtegen automatiskt och exekverar processen.

Integration inbegriper att man löpande hämtar data från olika källor som en grund för att kunna agera, men kräver också en djupare förståelse för vad data innebär och att den är tillförlitlig och aktuell. Valideringsstegen och tester i en integration är avgörande för att ett regelverk sedan skall kunna leverera rätt kommunikation till rätt mottagare i rätt tid.

 


 
iStock-1041046782.jpg
 

Så går det till

Utifrån processkartläggningen hjälper vi till med att automatisera valda processer. Om du inte har ett
automationssystem på plats hjälper vi dig med upphandlingen utifrån de behov och krav som verksamheten ställer.

När ett system är på plats behöver det integreras med andra system för att löpande få data, exempelvis CRM eller kassasystem.

När data uppdateras löpande skapas regelverk och kommunikation utifrån processkartläggningen, testas och sätts i produktion.

iStock-1133276296.jpg
 

Leverans – det här får ni

Vår leverans omfattar följande delsteg:

  • Upphandling av automationssystem eller anpassning av befintlig miljö

  • Översyn av processkartläggningen – är alla steg genomförbara och finns det data? Vilka skall prioriteras baserat på quick wins?

  • Integration och löpande laddning av data från exempelvis CRM, kassasystem eller andra relevanta system som innehåller kund- och köpdata.

  • Uppsättning av kommunikation, regelverk och uppföljning.

  • Pilottester och driftsättning av valda processer.

  • Efteranalys av driftsatta processer avseende måluppfyllnad.

Vanligen driftsätts 3-5 processer initialt och utökas gradvis då nya möjligheter uppstår.