Nyemission 2019

iStock-840610244.jpg

Läs mer om nyemissionen här:

Memorandum

Bolagsordning

Årsredovisning 2017

Årsredovisning 2018

Anmälningssedel med teckningsrätt

Anmälningssedeln med stöd av rätter använder du som har dina aktier på ett VP-konto och vill nyttja dina befintliga teckningsrätter.

Anmälningssedel utan teckningsrätt

Anmälningssedeln utan stöd kan vem som helst använda som vill teckna extra aktier än dem de redan har.

Kallelse till Relation & Brand AB:s årsstämma 2019

Kallelse till Relation & Brand AB:s årsstämma 2019

  • Wednesday, April 3, 2019

  • 5:00 PM  6:00 PM

  • 7 EngelbrektsgatanStockholm, Stockholms län, 114 32Sweden (map)

Anmälan m.m.
Aktieägare som vill delta i årsstämman skall dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken torsdagen den 28 mars 2019, dels anmäla sitt och eventuella biträdens deltagande senast klockan 12.00 fredagen den 19 mars 2019. Anmälan om deltagande i årsstämman kan ske per post till Relation & Brand AB, Stora Nygatan 33, 111 27 Stockholm, per telefon 08-586 111 00 eller per e-mail till ekonomi@relationbrand.com. I anmälan skall uppges fullständigt namn, person- eller organisationsnummer, aktieinnehav, adress, telefonnummer dagtid samt i förekommande fall, uppgift om ställföreträdare eller biträde (högst 2). Anmälan skall i förekommande fall åtföljas av fullmakter, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar.

Förvaltarregistrerade aktier
Aktieägare, som låtit förvaltarregistrera sina aktier genom banks notariatavdelning eller enskild fondhandlare, måste, för att äga rätt att delta i bolagsstämman, tillfälligt inregistrera sina aktier i eget namn hos Euroclear Sweden AB. Aktieägare som önskar omregistrera sina aktier måste underrätta sina förvaltare om detta i god tid före torsdagen den 28 mars 2019, då sådan omregistrering skall vara verkställd.

Ombud m.m.
Aktieägare som företräds genom ombud skall utfärda dagtecknad fullmakt för ombudet. Om fullmakten utfärdas av juridisk person skall bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande ("registreringsbevis") för den juridiska personen bifogas. Fullmakten och registreringsbeviset får inte vara äldre än ett år. Fullmakten i original samt eventuellt registreringsbevis skall i god tid före stämman insändas per brev till Relation & Brand AB.

Förslag till dagordning:

1. Stämman öppnas

2. Val av ordförande vid stämman.

3. Upprättande och godkännande av röstlängd

4. Val av en eller två justeringsmän samt sekreterare.

5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.

6. Godkännande av dagordningen.

7. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen.

8. Beslut
a. om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt
b. om dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen.
c. om ansvarsfrihet åt styrelsen och verkställande direktören.

9. Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden.

10. Val av styrelseledamöter och revisionsbolag.

11. Godkännande av styrelsens beslut om företrädesemission.

12. Stämman avslutas

Beslutsförslag i korthet:

Val av ordförande vid stämman (punkt 2)
Valberedningen har meddelat att de föreslår att Mats Hentzel ska vara ordförande vid årsstämman.

Resultatdisposition (punkt 8 b)
Styrelsen föreslår årsstämman att disponera över bolagets resultat enligt styrelsens förslag i årsredovisningen.

Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden samt val av styrelseledamöter och revisionsbolag (punkterna 9 och 10)
Valberedningen har meddelat att de föreslår dels att styrelsen ska bestå av tre alternativt fyra ordinarie ledamöter och ingen styrelsesuppleant, dels att styrelsearvode, för period till nästa årsstämma, ska utgå med 100 000 kronor till styrelseordföranden samt vardera 50 000 kronor i kontantarvoden till övriga ledamöter.
Valberedningen har meddelat att de föreslår att bolagets revisionsbolag Mazars SET Revisionsbyrå AB omväljs för en period om fyra år samt dels att arvode till revisorerna ska utgå enligt godkänd räkning i enlighet med sedvanliga debiteringsnormer.

Godkännande av styrelsens beslut om företrädesemission (punkt 11)
Styrelsen förslår att stämman godkänner styrelsens beslut om företrädesemission av högst 5 000 000 B-aktier. För varje befintlig aktie, oavsett serie, erhålls en teckningsrätt. En teckningsrätt berättigar till teckning av en B-aktie till en teckningskurs om 0,20 kronor per B-aktie kontant under perioden 3 april 2019 – 24 april 2019. Vid fulltecknad emission tillförs bolaget 1 000 000 kronor varav aktiekapitalet tillförs 100 000 kronor. Avstämningsdag för fastställande av vilka aktieägare som är berättigade att med företrädesrätt delta i emissionen skall vara den 28 mars 2019. Teckning med stöd av företrädesrätt skall ske genom samtidig kontant betalning. Teckning som görs utan stöd av teckningsrätter skall ske på särskild teckningslista och betalning skall erläggas senast fjärde bankdagen efter det att besked om tilldelning avsänts till tecknaren. Styrelsen skall ha rätt att förlänga tiden för teckning och betalning. Vinstutdelning för de nya aktierna skall utgå på den avstämningsdag för utdelning som infaller efter aktiens registrering i den av Euroclear Sweden förda aktieboken.

För det fall inte samtliga aktier tecknas med företrädesrätt skall styrelsen, inom ramen för emissionens högsta belopp, besluta om tilldelning av aktier till annan som tecknat aktier utan stöd av företrädesrätt samt besluta hur fördelning mellan tecknare därvid skall ske. Tilldelning skall därvid ske till personer som har tecknat aktier med stöd av teckningsrätter och, vid överteckning, skall tilldelning ske pro rata i förhållande till det antal teckningsrätter som sådana personer har utnyttjat för teckning av aktier.

Årsredovisningen jämte revisionsberättelsen för bolaget, liksom styrelsens fullständiga förslag till beslut kommer att hållas tillgängliga på bolagets kontor, Stora Nygatan 33, i Stockholm från och med två veckor före årsstämman och skickas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.


Stockholm i mars 2019
Relation & Brand AB (publ)
STYRELSEN

 

Kallelse till Relation & Brand AB:s årsstämma 2018

Aktieägarna i Relation & Brand AB (publ), 556573-6500, kallas härmed till årsstämma tisdagen den 22 maj 2018 kl. 17.00 på Engelbrektsgatan 7, Stockholm.

Anmälan m.m.
Aktieägare som vill delta i årsstämman skall dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken onsdagen den 16 maj 2018, dels anmäla sitt och eventuella biträdens deltagande senast klockan 12.00 torsdagen den 17 maj 2018. Anmälan om deltagande i årsstämman kan ske per post till Relation & Brand AB, Stora Nygatan 33, 111 27 Stockholm, per telefon 08-586 111 00 eller per e-mail till ekonomi@relationbrand.com. I anmälan skall uppges fullständigt namn, person- eller organisationsnummer, aktieinnehav, adress, telefonnummer dagtid samt i förekommande fall, uppgift om ställföreträdare eller biträde (högst 2). Anmälan skall i förekommande fall åtföljas av fullmakter, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar.

Förvaltarregistrerade aktier
Aktieägare, som låtit förvaltarregistrera sina aktier genom banks notariatavdelning eller enskild fondhandlare, måste, för att äga rätt att delta i bolagsstämman, tillfälligt inregistrera sina aktier i eget namn hos Euroclear Sweden AB. Aktieägare som önskar omregistrera sina aktier måste underrätta sina förvaltare om detta i god tid före onsdagen den 16 maj 2018, då sådan omregistrering skall vara verkställd.

Ombud m.m.
Aktieägare som företräds genom ombud skall utfärda dagtecknad fullmakt för ombudet. Om fullmakten utfärdas av juridisk person skall bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande ("registreringsbevis") för den juridiska personen bifogas. Fullmakten och registreringsbeviset får inte vara äldre än ett år. Fullmakten i original samt eventuellt registreringsbevis skall i god tid före stämman insändas per brev till Relation & Brand AB.

Förslag till dagordning:

1.      Stämman öppnas

2.      Val av ordförande vid stämman.

3.      Upprättande och godkännande av röstlängd

4.      Val av en eller två justeringsmän samt sekreterare.

5.      Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.

6.      Godkännande av dagordningen.

7.      Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen.

8.      Beslut
a.    om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt
b.    om dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen.
c.    om ansvarsfrihet åt styrelsen och verkställande direktören.

9.      Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden.

10.  Val av styrelseledamöter och revisionsbolag.

11.  Stämman avslutas

Beslutsförslag i korthet:
 

Val av ordförande vid stämman (punkt 2)
Valberedningen har meddelat att de föreslår att Mats Hentzel ska vara ordförande vid årsstämman.

Resultatdisposition (punkt 8 b)
Styrelsen föreslår årsstämman att disponera över bolagets resultat enligt styrelsens förslag i årsredovisningen.

Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden samt val av styrelseledamöter och revisionsbolag (punkterna 9 och 10)
Valberedningen har meddelat att de föreslår dels att styrelsen ska bestå av tre alternativt fyra ordinarie ledamöter och ingen styrelsesuppleant, dels att styrelsearvode, för period till nästa årsstämma, ska utgå med 100 000 kronor till styrelseordföranden samt vardera 50 000 kronor i kontantarvoden till övriga ledamöter.

Då revisorsval skett vid tidigare tidpunkt skall inte revisorsval ske vid denna årsstämma.

Årsredovisningen jämte revisionsberättelsen för bolaget och koncernen, liksom styrelsens fullständiga förslag till beslut kommer att hållas tillgängliga på bolagets kontor, Stora Nygatan 33, i Stockholm från och med två veckor före årsstämman och skickas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

Stockholm i april 2018
Relation & Brand AB (publ)
STYRELSEN