Back to All Events

Kallelse till Relation & Brand AB:s årsstämma 2018

  • 7 Engelbrektsgatan Stockholm, Stockholms län, 114 32 Sweden (map)
iStock-840610244.jpg
datum.jpg

Kallelse till Relation & Brand AB:s årsstämma 2018

Aktieägarna i Relation & Brand AB (publ), 556573-6500, kallas härmed till årsstämma tisdagen den 22 maj 2018 kl. 17.00 på Engelbrektsgatan 7, Stockholm.

Anmälan m.m.
Aktieägare som vill delta i årsstämman skall dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken onsdagen den 16 maj 2018, dels anmäla sitt och eventuella biträdens deltagande senast klockan 12.00 torsdagen den 17 maj 2018. Anmälan om deltagande i årsstämman kan ske per post till Relation & Brand AB, Stora Nygatan 33, 111 27 Stockholm, per telefon 08-586 111 00 eller per e-mail till ekonomi@relationbrand.com. I anmälan skall uppges fullständigt namn, person- eller organisationsnummer, aktieinnehav, adress, telefonnummer dagtid samt i förekommande fall, uppgift om ställföreträdare eller biträde (högst 2). Anmälan skall i förekommande fall åtföljas av fullmakter, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar.

Förvaltarregistrerade aktier
Aktieägare, som låtit förvaltarregistrera sina aktier genom banks notariatavdelning eller enskild fondhandlare, måste, för att äga rätt att delta i bolagsstämman, tillfälligt inregistrera sina aktier i eget namn hos Euroclear Sweden AB. Aktieägare som önskar omregistrera sina aktier måste underrätta sina förvaltare om detta i god tid före onsdagen den 16 maj 2018, då sådan omregistrering skall vara verkställd.

Ombud m.m.
Aktieägare som företräds genom ombud skall utfärda dagtecknad fullmakt för ombudet. Om fullmakten utfärdas av juridisk person skall bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande ("registreringsbevis") för den juridiska personen bifogas. Fullmakten och registreringsbeviset får inte vara äldre än ett år. Fullmakten i original samt eventuellt registreringsbevis skall i god tid före stämman insändas per brev till Relation & Brand AB.

Förslag till dagordning:

1.      Stämman öppnas

2.      Val av ordförande vid stämman.

3.      Upprättande och godkännande av röstlängd

4.      Val av en eller två justeringsmän samt sekreterare.

5.      Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.

6.      Godkännande av dagordningen.

7.      Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen.

8.      Beslut
a.    om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt
b.    om dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen.
c.    om ansvarsfrihet åt styrelsen och verkställande direktören.

9.      Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden.

10.  Val av styrelseledamöter och revisionsbolag.

11.  Stämman avslutas

Beslutsförslag i korthet:
 

Val av ordförande vid stämman (punkt 2)
Valberedningen har meddelat att de föreslår att Mats Hentzel ska vara ordförande vid årsstämman.

Resultatdisposition (punkt 8 b)
Styrelsen föreslår årsstämman att disponera över bolagets resultat enligt styrelsens förslag i årsredovisningen.

Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden samt val av styrelseledamöter och revisionsbolag (punkterna 9 och 10)
Valberedningen har meddelat att de föreslår dels att styrelsen ska bestå av tre alternativt fyra ordinarie ledamöter och ingen styrelsesuppleant, dels att styrelsearvode, för period till nästa årsstämma, ska utgå med 100 000 kronor till styrelseordföranden samt vardera 50 000 kronor i kontantarvoden till övriga ledamöter.

Då revisorsval skett vid tidigare tidpunkt skall inte revisorsval ske vid denna årsstämma.

Årsredovisningen jämte revisionsberättelsen för bolaget och koncernen, liksom styrelsens fullständiga förslag till beslut kommer att hållas tillgängliga på bolagets kontor, Stora Nygatan 33, i Stockholm från och med två veckor före årsstämman och skickas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

Stockholm i april 2018
Relation & Brand AB (publ)
STYRELSEN


Earlier Event: March 22
Hur man bygger ett kundprogram
Later Event: May 23
Årsredovisning 2017