Dec
6
8:00 AM08:00

Analysera mer med AI och kundanalysmodeller

Kundbeteende.jpg
tid-adress.jpg

Analysera mer med AI och
kundanalysmodeller

Hur väl känner du dina kunder? Är dina kampanjer lönsamma?
Frukostseminarium den 6 december


 Data finns i mängder men värdet av den uppstår först när den omvandlats till en insikt som hjälper dig förstå och lära känna dina kunder. Den ökade förståelsen för kunderna, gör det enklare att vara relevant och skapa en långsiktig relation, som gynnar er båda.

 Under seminariet beskriver vi hur du på olika sätt skapar större kunskap om din kundbas och hur du kan använda kunskapen för att anpassa din kommunikation för att förflytta och utveckla dina kunder. Vi berör beteendebaserade modeller som Kundflödesanalys med livstidsvärden (CLV), RFM, Köptransaktionsmodeller för segmentering, Prediktiv analys, Varumärkestracking och AI-baserad kampanjanalys.

 Seminariet hålls av Nichlas Spångberg, VD på Relation & Brand, som går igenom några konkreta kundexempel för att belysa hur modellerna fungerar i praktiken.

O.B.S. Ett begränsat antal platser!


Talare

nichlas240_2.png

  

  

Nichlas Spångberg

VD, Relation & brand


Anmälan

Namn *
Namn
View Event →
Oct
25
8:00 AM08:00

Hur man bygger ett kundprogram

iStock-464430878.jpg
tid-adress.jpg

Hur man bygger ett kundprogram efter kundernas förväntningar

Kundklubb, lojalitetsprogram, kundprogram, VIP-program, ja, kärt barn har många namn…

Alla vet att det är de kunder som gillar oss allra mest som står för en stor del av vår försäljning, men lyssnar vi verkligen på vad våra kunder vill få ut av relationen med oss som företag?

Dagens kunder har nya förväntningar och accepterar inte ”one size fits all”. De kräver uppmärksamhet, igenkännande, dialog och skräddarsydda erbjudanden och vill allt snabbare få hjälp med just sina intresseområden. Det ställer nya krav på dig och ditt företag men det ger dig också nya möjligheter att arbeta annorlunda.

På vårt frukostseminarium den 25 oktober kommer vår strateg Lars Lindqvist att berätta hur man skapar ett kundprogram som bygger på kundernas förväntningar. Var börjar man och vad krävs det för att lyckas. Du kommer att få handfasta tips och få se hur andra har gjort.

Varmt välkommen på frukost, inspiration och verkliga exempel.


Talare

lars240_2.png

  

  

Lars Lindqvist

Kommunikationsstrateg, Relation & brand


Anmälan

Namn *
Namn
View Event →
Sep
20
8:00 AM08:00

Seminarie - Hur man bygger segment med hjälp av kundbeteende.

Kundbeteende.jpg
datum.jpg

Hur man bygger segment med hjälp av kundbeteende för att bli mera relevant i din kommunikation.

Relation & Brand vill berätta om en nytänkande metod som ger helt nya svar

Oftast när man bygger kundsegment använder man sig av sociodemografisk information. Under dagens frukost kommer vi att presentera hur man istället bygger segment utifrån kundernas inköpsbeteende.

Vi kommer att redogöra för hur inköpsbeteende fungerar som en nytänkande segmenteringsmetod och hur man i praktiken skapar relevant kommunikation som bygger på hur just dina specifika kundgrupper. Och då med den unika styrkan - till skillnad mot traditionell segmentering - att den skapar försäljning, direkt kopplad till kunderna och deras inköpsbeteende. 

För att belysa hur metoden fungerar i verkligheten kommer vi även att visa några konkreta kundexempel.

Seminariet hålls i av Peter Blidén, analytiker och Nichlas Spångberg VD på Relation & Brand.

Varmt välkommen på frukost, inspiration och verkliga exempel.


Datum:  20 september 2018

Tid:  08:00- 09:30 (Seminariet startar kl. 08:30

Plats:  Stora Nygatan 33  i Gamla Stan, Stockholm


Talare

nichlas240_2.png

  

  

Nichlas Spångberg

VD, Relation & Brand

peter240.png

   

  

Peter Blidén

Analytiker, Relation & Brand


Anmälan

Namn *
Namn
View Event →
May
22
5:00 PM17:00

Kallelse till Relation & Brand AB:s årsstämma 2018

  • 7 Engelbrektsgatan Stockholm, Stockholms län, 114 32 Sweden (map)
  • Google Calendar ICS
iStock-840610244.jpg
datum.jpg

Kallelse till Relation & Brand AB:s årsstämma 2018

Aktieägarna i Relation & Brand AB (publ), 556573-6500, kallas härmed till årsstämma tisdagen den 22 maj 2018 kl. 17.00 på Engelbrektsgatan 7, Stockholm.

Anmälan m.m.
Aktieägare som vill delta i årsstämman skall dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken onsdagen den 16 maj 2018, dels anmäla sitt och eventuella biträdens deltagande senast klockan 12.00 torsdagen den 17 maj 2018. Anmälan om deltagande i årsstämman kan ske per post till Relation & Brand AB, Stora Nygatan 33, 111 27 Stockholm, per telefon 08-586 111 00 eller per e-mail till ekonomi@relationbrand.com. I anmälan skall uppges fullständigt namn, person- eller organisationsnummer, aktieinnehav, adress, telefonnummer dagtid samt i förekommande fall, uppgift om ställföreträdare eller biträde (högst 2). Anmälan skall i förekommande fall åtföljas av fullmakter, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar.

Förvaltarregistrerade aktier
Aktieägare, som låtit förvaltarregistrera sina aktier genom banks notariatavdelning eller enskild fondhandlare, måste, för att äga rätt att delta i bolagsstämman, tillfälligt inregistrera sina aktier i eget namn hos Euroclear Sweden AB. Aktieägare som önskar omregistrera sina aktier måste underrätta sina förvaltare om detta i god tid före onsdagen den 16 maj 2018, då sådan omregistrering skall vara verkställd.

Ombud m.m.
Aktieägare som företräds genom ombud skall utfärda dagtecknad fullmakt för ombudet. Om fullmakten utfärdas av juridisk person skall bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande ("registreringsbevis") för den juridiska personen bifogas. Fullmakten och registreringsbeviset får inte vara äldre än ett år. Fullmakten i original samt eventuellt registreringsbevis skall i god tid före stämman insändas per brev till Relation & Brand AB.

Förslag till dagordning:

1.      Stämman öppnas

2.      Val av ordförande vid stämman.

3.      Upprättande och godkännande av röstlängd

4.      Val av en eller två justeringsmän samt sekreterare.

5.      Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.

6.      Godkännande av dagordningen.

7.      Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen.

8.      Beslut
a.    om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt
b.    om dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen.
c.    om ansvarsfrihet åt styrelsen och verkställande direktören.

9.      Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden.

10.  Val av styrelseledamöter och revisionsbolag.

11.  Stämman avslutas

Beslutsförslag i korthet:
 

Val av ordförande vid stämman (punkt 2)
Valberedningen har meddelat att de föreslår att Mats Hentzel ska vara ordförande vid årsstämman.

Resultatdisposition (punkt 8 b)
Styrelsen föreslår årsstämman att disponera över bolagets resultat enligt styrelsens förslag i årsredovisningen.

Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden samt val av styrelseledamöter och revisionsbolag (punkterna 9 och 10)
Valberedningen har meddelat att de föreslår dels att styrelsen ska bestå av tre alternativt fyra ordinarie ledamöter och ingen styrelsesuppleant, dels att styrelsearvode, för period till nästa årsstämma, ska utgå med 100 000 kronor till styrelseordföranden samt vardera 50 000 kronor i kontantarvoden till övriga ledamöter.

Då revisorsval skett vid tidigare tidpunkt skall inte revisorsval ske vid denna årsstämma.

Årsredovisningen jämte revisionsberättelsen för bolaget och koncernen, liksom styrelsens fullständiga förslag till beslut kommer att hållas tillgängliga på bolagets kontor, Stora Nygatan 33, i Stockholm från och med två veckor före årsstämman och skickas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

Stockholm i april 2018
Relation & Brand AB (publ)
STYRELSEN


View Event →
Mar
22
8:00 AM08:00

Hur man bygger ett kundprogram

iStock-464430878.jpg
tid-adress.jpg

Hur man bygger ett kundprogram efter kundernas förväntningar

Kundklubb, lojalitetsprogram, kundprogram, VIP-program, ja, kärt barn har många namn…

Alla vet att det är de kunder som gillar oss allra mest som står för en stor del av vår försäljning, men lyssnar vi verkligen på vad våra kunder vill få ut av relationen med oss som företag?

Dagens kunder har nya förväntningar och accepterar inte ”one size fits all”. De kräver uppmärksamhet, igenkännande, dialog och skräddarsydda erbjudanden och vill allt snabbare få hjälp med just sina intresseområden. Det ställer nya krav på dig och ditt företag men det ger dig också nya möjligheter att arbeta annorlunda.

På vårt frukostseminarium den 22 mars kommer vår strateg Lars Lindqvist att berätta hur man skapar ett kundprogram som bygger på kundernas förväntningar. Var börjar man och vad krävs det för att lyckas. Du kommer att få handfasta tips och få se hur andra har gjort.

Varmt välkommen på frukost, inspiration och verkliga exempel.


Talare

lars240_2.png

  

  

Lars Lindqvist

Kommunikationsstrateg, Relation & brand


Anmälan

Namn *
Namn
View Event →
Feb
21
8:00 AM08:00

Kommunicera relevant!

iStock-615480682.jpg
tid-adress kopiera23.jpg

Så motsvarar du dina kunders förväntningar

Relevans är A och O i kommunikation, inte minst i dagens uppmärksamhetspockande brus. Är du inte relevant, så ryker du!

Med målet att få så många som möjligt att intressera sig för din kommunikation och så få som möjligt att avsäga sig den, presenterar Relation & Brand och Axxuss en kundstyrd metod för att du ska upplevas som relevant av dina kunder.

Metoden bygger på att anpassa kommunikationen efter kunders beteende istället för, som ofta görs, deras sociodemografiska egenskaper. Vi berättar om hur du genom att använda inköpsbeteende som grund för din kundsegmentering, kan anpassa kommunikationen, upplevas som relevant och i direkt koppling till detta skapa försäljning.

Seminariet hålls av Peter Blidén, analytiker på Axxuss och Nichlas Spångberg VD på Relation & Brand, som går igenom några konkreta kundexempel för att belysa hur metoden fungerar i praktiken.
 

Varmt välkommen på inspirerande frukost!


Talare

nichlas240_2.png

  

  

Nichlas Spångberg

VD och grundare, Relation & brand

peter240.png

   

  

Peter Blidén

VD och analytiker, Axxuss


Anmälan

Namn *
Namn
View Event →
Jan
16
8:00 AM08:00

Vilken kundupplevelse och effekt levererar din kommunikation?

Om seminariet

Relation & Brand vill berätta om en nytänkande metod som ger helt nya svar

14.jpg

Metoden Relation-to-Brand R2B™ hjälper varumärken att mäta kommunikativa effekter som Relevans, Intresse, Attityd till varumärket tillsammans med Affärsmässig effekt.

Under frukosten kommer vi att redogöra för hur metoden R2B™ fungerar som en nytänkande tracking som bygger på hur just dina specifika kundgrupper upplever kommunikationen, kundprogrammet och varumärket. Och då med den unika styrkan – till skillnad mot traditionell tracking – att den mäter verkliga kunder och är kopplad direkt till deras kundupplevelse och konkreta affärseffekter.

För att belysa hur metoden fungerar i verkligheten kommer vi även att visa några konkreta kundexempel.

Seminariet hålls i av Lars Lindqvist, kommunikationsstrateg och Michael Dahl, affärsstrateg.  

Varmt välkommen på frukost, inspiration och verkliga exempel.

Datum:  16  januari 2018
Tid:       08:00- 09:30 (Seminariet startar kl 08:30)
Plats:    Stora Nygatan 33 i Gamla Stan, Stockholm

 

Talare

lars240_2 (1).png

Lars Lindqvist

Lars står för det mesta strategiarbetet hos Relation & Brand och har mer än 30 års erfarenhet på området. Han brinner för goda kundupplevelser och att skapa värde och resultat genom relevant kommunikation.  


Michael Dahl.jpg

Michael Dahl

Michael har i olika roller arbetat med affärsstrategi, varumärkesutveckling, kundutveckling, riktad kommunikation och analys. Han drivs av att hjälpa företag att utveckla sina affärer och kunder – och framförallt fånga det som driver värde.


Anmälan

Genom att anmäla mig godkänner jag även att relation & Brand kontaktar mig med inbjudningar till framtida seminarier samt relaterad marknadskommunikation.

View Event →
Jun
30
10:00 AM10:00

Allt om allt

Monocle ipsum dolor sit amet boulevard remarkable bespoke ANA craftsmanship Helsinki vibrant Sunspel quality of life Baggu. Lufthansa bulletin premium flat white wardrobe charming Airbus A380 Gaggenau Sunspel hub. Shinkansen Washlet Nordic essential extraordinary ANA izakaya tote bag pintxos intricate hub. Business class sophisticated impeccable, Helsinki Ginza Airbus A380 tote bag Porter delightful finest charming bureaux joy the highest quality. Helsinki wardrobe boulevard ryokan vibrant concierge charming airport conversation Boeing 787 sharp Muji Washlet. Concierge alluring St Moritz signature.

Alluring Winkreative intricate bureaux Sunspel concierge business class. Airport smart Shinkansen soft power, charming remarkable vibrant. Nordic handsome ryokan uniforms artisanal Beams business class Tsutaya. Sharp Swiss Melbourne boulevard cosy, Marylebone sophisticated intricate global Gaggenau Winkreative efficient Scandinavian.

View Event →